1. <span id="gjuam"></span>
    <span id="gjuam"><sup id="gjuam"></sup></span>
   2. <optgroup id="gjuam"></optgroup>

    <legend id="gjuam"><i id="gjuam"></i></legend>

    <ol id="gjuam"></ol>

    1.  手機
     唐詩 宋詞 元曲 近代詩 文言文 寫景的古詩 論語 詩經 孫子兵法 愛國的詩句 李白 杜甫
     當前位置:查字典>>詩詞 > 弟子規

     古詩《弟子規》賞析

     弟子規

       詩人:    朝代:

      弟子規原名《訓蒙文》,是清朝康熙年間秀才李毓秀所作,后經清朝賈存仁修訂改編,并改名為〈弟子規〉,是啟蒙養正,教育子弟敦倫盡份防邪存誠,養成忠厚家風的最佳讀物。

      。弟子規內容采用《論語》學而篇第六條:“弟子入則孝,出則弟,謹而信,泛愛眾,而親仁,行有余力,則以學文。”的文義以三字一句,兩句一韻編纂而成,分為五個部份加以演述

      弟子規具體列舉出為人子弟在家、出外、待人接物、求學應有的禮儀與規范,特別講求家庭教育與生活教育。

      

     dì    zǐ  guī
     弟 子 規

     zǒng xù
     【總 敘】

     dìzǐguī   shèngrénxùn  shǒuxiàotì   cìjǐnxìn
     弟子規 圣人訓 首孝悌 次謹信
     fànàizhòng  érqīnrén  yǒuyúlì   zéxuéwén
     泛愛眾 而親仁 有余力 則學文

     rù zé xiào
     【入則孝】

     fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn
     父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶
     fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng
     父母教 須敬聽 父母責 須順承
     dōng zé wēn xià zé jìng chén zé xǐng hūn zé dìng
     冬則溫 夏則凊 晨則省 昏則定
     chū bì gù  fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn
     出必告 反必面 居有常 業無變

     shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī
     事雖小 勿擅為 茍擅為 子道虧
     wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng
     物雖小 勿私藏 茍私藏 親心傷
     qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù
     親所好 力為具 親所惡 謹為去
     shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū
     身有傷 貽親憂 德有傷 貽親羞
     qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián
     親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢
     qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng
     親有過 諫使更 怡吾色 柔吾聲

     jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn
     諫不入 悅復諫 號泣隨 撻無怨
     qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng
     親有疾 藥先嘗 晝夜侍 不離床
     sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué
     喪三年 常悲咽 居處變 酒肉絕
     sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng
     喪盡禮 祭盡誠 事死者 如事生

     chū  zé  tì
     【出 則 弟】

     xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng
     兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中
     cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn

     財物輕 怨何生 言語忍 忿自泯
     huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu
     或飲食 或坐走 長者先 幼者后
     zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào
     長呼人 即代叫 人不在 已即到
     chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng
     稱尊長 勿呼名 對尊長 勿見能
     lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì
     路遇長 疾趨揖 長無言 退恭立
     qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú
     騎下馬 乘下車 過猶待 百步余
     zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò
     長者立 幼勿坐 長者坐 命乃坐
     zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí
     尊長前 聲要低 低不聞 卻非宜
     jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí
     進必趨 退必遲 問起對 視勿移
     shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng
     事諸父 如事父 事諸兄 如事兄

     jǐn
     【謹】

     zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí
     朝起早 夜眠遲 老易至 惜此時
     chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu
     晨必盥 兼漱口 便溺回 輒凈手
     guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè
     冠必正 紐必結 襪與履 俱緊切
     zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì
     置冠服 有定位 勿亂頓 致污穢
     yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā
     衣貴潔 不貴華 上循分 下稱家
     duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé
     對飲食 勿揀擇 食適可 勿過則
     niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu
     年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為丑
     bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng
     步從容 立端正 揖深圓 拜恭敬
     wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì
     勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀
     huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng
     緩揭簾 勿有聲 寬轉彎 勿觸棱
     zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén
     執虛器 如執盈 入虛室 如有人
     shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè
     事勿忙 忙多錯 勿畏難 勿輕略
     dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn
     斗鬧場 絕勿近 邪僻事 絕勿問
     jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng
     將入門 問孰存 將上堂 聲必揚
     rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng
     人問誰 對以名 吾與我 不分明
     yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu
     用人物 須明求 倘不問 即為偷
     jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán
     借人物 及時還 后有急 借不難

     xìn
     【信】

     fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān
     凡出言 信為先 詐與妄 奚可焉
     huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo
     話說多 不如少 惟其是 勿佞巧
     jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī
     奸巧語 穢污詞 市井氣 切戒之
     jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán
     見未真 勿輕言 知未的 勿輕傳
     shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò
     事非宜 勿輕諾 茍輕諾 進退錯
     fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū
     凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊
     bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn
     彼說長 此說短 不關己 莫閑管
     jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī
     見人善 即思齊 縱去遠 以漸躋
     jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng
     見人惡 即內省 有則改 無加警
     wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì
     唯德學 唯才藝 不如人 當自礪
     ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī
     若衣服 若飲食 不如人 勿生戚
     wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè
     聞過怒 聞譽樂 損友來 益友卻
     wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn
     聞譽恐 聞過欣 直諒士 漸相親
     wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè
     無心非 名為錯 有心非 名為惡
     guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū
     過能改 歸于無 倘掩飾 增一辜

     fàn ài zhòng
     【泛 愛 眾】

     fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài
     凡是人 皆須愛 天同覆 地同載
     xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo
     行高者 名自高 人所重 非貌高
     cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà
     才大者 望自大 人所服 非言大
     yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī
     己有能 勿自私 人所能 勿輕訾
     wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn
     勿諂富 勿驕貧 勿厭故 勿喜新
     rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo
     人不閑 勿事攪 人不安 勿話擾
     rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō
     人有短 切莫揭 人有私 切莫說
     dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn
     道人善 即是善 人知之 愈思勉
     yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò
     揚人惡 即是惡 疾之甚 禍且作
     shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī
     善相勸 德皆建 過不規 道兩虧
     fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo
     凡取與 貴分曉 與宜多 取宜少
     jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ
     將加人 先問己 己不欲 即速已
     ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng
     恩欲報 怨欲忘 抱怨短 報恩長
     dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān
     待婢仆 身貴端 雖貴端 慈而寬
     shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán
     勢服人 心不然 理服人 方無言

     qīn rén
     【親 仁】

     tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī
     同是人 類不齊 流俗眾 仁者希
     guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi
     果仁者 人多畏 言不諱 色不媚
     néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo
     能親仁 無限好 德日進 過日少
     bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài
     不親仁 無限害 小人進 百事壞

     yú lì xué wén
     【 余力學文】

     búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén
     不力行 但學文 長浮華 成何人
     dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn
     但力行 不學文 任己見 昧理真
     dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào
     讀書法 有三到 心眼口 信皆要
     fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ
     方讀此 勿慕彼 此未終 彼勿起
     kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng
     寬為限 緊用功 工夫到 滯塞通
     xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì
     心有疑 隨札記 就人問 求確義
     fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng
     房室清 墻壁凈 幾案潔 筆硯正
     mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng
     墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
     lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù
     列典籍 有定處 讀看畢 還原處
     suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī
     雖有急 卷束齊 有缺壞 就補之
     fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì
     非圣書 屏勿視 敝聰明 壞心志
     wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì
     勿自暴 勿自棄 圣與賢 可馴致

      


        部分讀音注釋


     ◇「首孝弟 次謹信」:「弟」讀音tì,通「悌」;


     ◇「出必告 反必面」:「告」讀音ɡù為古音,今音ɡào;


     ◇「對尊長 勿見能」:「見」讀音xiàn,通「現」;


     ◇「騎下馬 乘下車」:「車」讀音jū為古音,今音chē;


     ◇「老易至 惜此時」:「惜」讀音xī,另有讀音xí;


     ◇「便溺回 輒凈手」:「溺」讀音niào,通「尿」,指小便;


     ◇「上循分 下稱家」:「分」讀音fèn,指身份;「稱」讀音chèn,意為相稱;


     ◇ 「勿踐閾 勿跛倚 勿箕踞 勿搖髀」:「閾」讀音yù第四聲,意為門檻;「跛倚」讀音bǒ yǐ,「跛」是指一只腳斜站著;「跛倚」是指身子歪曲斜倚;「箕踞」讀音jī jù,是指坐著時雙腳展開像簸箕或是虎踞的樣子;「搖髀」,是指抖腿或搖臀,「髀」讀音bì,指大腿;


     ◇「人問誰 對以名」:「誰」讀音shuí,另有讀音shéi;


     ◇「知未的 勿輕傳」:「的」讀音dì第四聲,意為真實、確實;


     ◇「勿急疾 勿模糊」:「糊」hū ,另有讀音hú、hu;


     ◇「縱去遠 以漸躋」:「躋」讀音jī,意為上升;


     ◇「行高者 名自高」:「行」讀音為xìnɡ第四聲,意為德行;


     ◇「人所能 勿輕訾」:「訾」讀音為zī第一聲,意為口毀;


     ◇「非圣書 屏勿視」:「屏」讀音bǐnɡ,通「摒」,意為放棄,除去;


     ◇「圣與賢 可馴致」:「馴」讀音xún第二聲,意為逐漸。

     弟子規的意思

     弟子規古詩賞析
     暫無相關賞析

     網友關注

     古詩詞大家

     詩仙 詩圣 詩王 詩鬼
     李白 杜甫 白居易 李賀
     帝王也風騷
     毛澤東李世民武則天 劉邦劉徹 乾隆
     詩骨 詩杰 詩狂 詩家天子
     陳子昂 王勃 賀知章 王昌齡
     詩佛 詩囚 詩奴 詩豪
     王維 孟郊 賈島 劉禹錫
     詞妖
     李清照李義辛棄疾
     元曲四大家
     關漢卿 馬致遠 鄭光祖 白樸
     唐宋八大大家
     韓愈柳宗元歐陽修蘇洵王安石曾鞏蘇軾蘇轍
     小李杜
     李商隱杜牧
     初唐四杰
     王勃楊炯盧照鄰駱賓王
     江南四大才子
     唐伯虎文征明祝允明徐禎卿
     明代三大才子
     徐渭解縉楊慎
     他也色